Klik hier om de PDF versie te downloaden

DISCLAIMER
Kindercoach Haarlem is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het (online)
programma of het ondergaan van sessies. Kindercoach Haarlem behoudt zich het recht voor de
begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts of medisch
specialist indien Kindercoach Haarlem dit nodig acht. Het meedoen aan het traject en sessies valt
volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de producten en/of diensten van Kindercoach Haarlem zijn niet bedoeld ter vervanging
van medisch advies van een arts of medisch specialist. Het gebruik van de sessies en/of het
programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen
verantwoordelijkheid van de klant. Kindercoach Haarlem aanvaard geen aansprakelijkheid in welke
vorm dan ook.

Indien de klant te maken heeft met persoonlijkheidsproblematiek, klachten rondom psychotische
symptomen, (complex)trauma, suïcide, automutilatie, geweld, (seksueel)misbruik, verslaving,
eetstoornissen en complexe multiproblematiek wordt de klant geacht deze klachten eerst met behulp
van behandelingen in de GGZ en/of een huisarts op te lossen. Indien de klant toch start met een
(online) programma of de sessies, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts
te bespreken. Wanneer dit bekend is bij Kindercoach Haarlem zal ook altijd geadviseerd worden via de
huisarts of GGZ hulp te zoeken of middels een integrale aanpak samen te werken met andere
zorginstellingen of disciplines.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Kindercoach Haarlem en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel
ter beschikking te stellen zonder toestemming van Kindercoach Haarlem.

De door Kindercoach Haarlem verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden
ingestaan. Kindercoach Haarlem streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te
actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op
het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de
website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website
bezocht kunnen worden, zijn niet door Kindercoach Haarlem ingericht en worden niet door
Kindercoach Haarlem gemaakt.

Kindercoach Haarlem aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het
gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder
begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie,
informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een
website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de
website wordt geplaatst.