Klik hier om de PDF versie te downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Kindercoach Haarlem: de eenmanszaak Kindercoach
Haarlem, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55576052.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing
op overeenkomsten die worden gesloten via
www.stefanievietor.nl.

1.2. De cliënt/klant: de natuurlijke persoon die met
Kindercoach Haarlem een (behandel)overeenkomst is
aangegaan betreffende de begeleiding van hun zoon
en/of dochter.

1.3. Kind: de minderjarige op wie de begeleiding in
verband waarmee de (behandel)overeenkomst gesloten
is, betrekking heeft.

1.4. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het
geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.5. Diensten: alle diensten die Kindercoach Haarlem
voor de cliënt uitvoert. Hieronder wordt onder andere
verstaan, doch niet uitsluitend: het als zelfstandig
kindercoach- en therapeut begeleiding geven en het
geven van (opvoed-)ondersteuning aan kinderen van 6-
20 jaar bij sociaal emotionele problematiek door middel
van 1-op-1 trajecten, coaching sessies, cursussen,
opdrachten en trainingen.

1.6. Producten: alle producten die Kindercoach Haarlem
aan de cliënt/klant levert: de online training zoals deze
via de website wordt aangeboden.

1.7. (Behandel)overeenkomst: de mondelinge dan wel
schriftelijke overeenkomst tussen Kindercoach Haarlem
en de cliënt krachtens welke Kindercoach Haarlem de
dienst(en) zal uitvoeren.

1.8. Particuliere cliënt: de natuurlijk persoon die niet
handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.9. Informatie: alle gegevens afkomstig van de cliënt.

1.10. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale
berichtgeving.

1.11. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van
Kindercoach Haarlem.

1.12. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijkeen persoonsgegevens en de gegevens die door
Kindercoach Haarlem in het kader van de
(behandel)overeenkomst van de cliënt, het kind of uit
andere niet-openbare bron heeft verkregen, die als
zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie die door de cliënt en/of Kindercoach
Haarlem worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.13. VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten.

1.14. RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

1.15. AGB: Algemeen Gegevens Beheer.

1.16. WKKGZ: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

1.17. Website: www.kindercoachhaarlem.nl en www.stefanievietor.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle rechtsverhoudingen tussen Kindercoach Haarlem en
de cliënt en alle daarmee verband houdende
handelingen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een
(behandel)overeenkomst en/of intakeformulier, dan wel
een akkoord via de e-mail of een bestelling via de
website, verklaart de cliënt dat zij kennis heeft genomen
van deze algemene voorwaarden van Kindercoach
Haarlem en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en gemaakte afspraken in een
(behandel)overeenkomst dan prevaleren de bepalingen
uit de (behandel)overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op
handelingen van derden en/of leveranciers die door
Kindercoach Haarlem zijn ingehuurd betreffende het
uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van de cliënt wordt door in gebruik name van deze
algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. BEHANDELOVEREENKOMST
3.1. Het aanbod zoals deze is opgenomen in de
behandelovereenkomst van Kindercoach Haarlem is
geldig tot 30 dagen na de datum waarop de
behandelovereenkomst is uitgebracht. Als de cliënt een
aanbod of de behandelovereenkomst niet binnen de
geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de
behandelovereenkomst. Tevens is het aanbod onder
voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Kindercoach Haarlem zal in de
behandelovereenkomst aangeven welke diensten
worden aangeboden en welke bedragen de cliënt
verschuldigd is bij aanvaarding van de
behandelovereenkomst. De in de behandelovereenkomst
genoemde tarieven gelden voor de duur van de dienst
waar de behandelovereenkomst betrekking op heeft,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In
de behandelovereenkomst staat tevens de
overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het
gebruikelijke uurtarief van Kindercoach Haarlem met een
vooraf geschat aantal uren en/of het tarief.

3.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder
opzegtermijn. De cliënt geeft Kindercoach Haarlem een
opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze
samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd
zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4. De in de behandelovereenkomst genoemde prijzen
gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in de
behandelovereenkomst schriftelijk overeengekomen.
Indien levering door Kindercoach Haarlem afhangt van
feedback of input van de cliënt, is Kindercoach Haarlem
nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het
uitvoeren van de opdracht. Kindercoach Haarlem is dan
gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of
(behandel)overeenkomst door de cliënt verstrekte
gegevens onjuist waren, heeft Kindercoach Haarlem het
recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan
te passen.

3.7. Alle door Kindercoach Haarlem gecommuniceerde
prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor online
trainingen (de 1-op-1 coachings-therapietrajecten zijn
uitgezonderd van btw) en overige vastgestelde heffingen
en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. Kindercoach Haarlem behoudt zich het recht om
prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van
aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de
(behandel)overeenkomst, dan is de cliënt gerechtigd de
(behandel)overeenkomst te annuleren per de datum dat
de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge
van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij
uitgesloten.

3.9. Kindercoach Haarlem is niet aansprakelijk en/of
verantwoordelijk voor fouten in de
behandelovereenkomst wanneer de cliënt redelijkerwijs
kon begrijpen dat de behandelovereenkomst, of een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing,
verschrijving of typefout bevat.

3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot
de omstandigheden waarop Kindercoach Haarlem zich
heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject,
sessie of welke (behandel)overeenkomst dan ook, dan is
Kindercoach Haarlem bevoegd deze wijzigingen te
wijzigen in de uitvoering van de (behandel)overeenkomst
dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. (BEHANDEL)OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een (behandel)overeenkomst komt tot stand vanaf
het moment dat de cliënt op enigerlei wijze een
mededeling aan Kindercoach Haarlem verricht
inhoudende de aanvaarding van een offerte of een
aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een
(behandel)overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse
goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een
(behandel)overeenkomst, zal Kindercoach Haarlem
binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de
diensten.

4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten
(behandel)overeenkomst tussen de cliënt en Kindercoach
Haarlem zijn pas geldig vanaf het moment dat deze
wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde
schriftelijke (behandel)overeenkomst door beide partijen
zijn aanvaard.

4.5. Indien de cliënt een (behandel)overeenkomst met
Kindercoach Haarlem wenst te ontbinden of annuleren
komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding
overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden. Tevens wordt in ieder geval de
vergoeding uit artikel 14.3. in acht genomen.

4.6. Indien Kindercoach Haarlem, door omstandigheden
ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging
onbekend, meer werk moet verrichten dan
overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging,
is Kindercoach Haarlem gerechtigd de daaruit
voortvloeiende meerkosten aan de cliënt in rekening te
brengen. Indien de cliënt bezwaar heeft tegen de
meerkosten die Kindercoach Haarlem in rekening wenst
te brengen, heeft de cliënt het recht het nog niet
uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren,
waarbij de cliënt gehouden is het tot dusver door
Kindercoach Haarlem uitgevoerde werk te vergoeden.

4.7. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door
toedoen van de cliënt kan de overeengekomen
tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.
De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de
oorspronkelijke opdracht door de cliënt zijn voor
rekening van de cliënt. Kindercoach Haarlem zal, voor
zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand
aan de werkzaamheden een opgave doen van de
meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR
KINDERCOACH HAARLEM
5.1. Kindercoach Haarlem garandeert dat de haar
verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd,
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en
vakmanschap.

5.2. Kindercoach Haarlem spant zich in om de gegevens
die Kindercoach Haarlem voor de cliënt opslaat zodanig
te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn
voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de cliënt over de
geleverde diensten en/of producten dient Kindercoach
Haarlem met de cliënt in overleg te treden over een voor
beiden passende oplossing.

5.4. Kindercoach Haarlem is gerechtigd om voor
promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens
(naam, bedrijfsnaam en functie) na toestemming van de
cliënt te publiceren op de website van Kindercoach
Haarlem en/of overige promotionele uitingen van
Kindercoach Haarlem.

5.5. Kindercoach Haarlem is gerechtigd om, indien de
cliënt in gebreke is met het nakomen van zijn
betalingsverplichting, het recht om deelname op te
schorten.

5.6. Kindercoach Haarlem zorgt voor een locatie waar de
sessie kan plaatsvinden of zal op bezoek gaan bij de
cliënt. Indien de cliënt kenbaar maakt de sessie op een
andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in
overleg met Kindercoach Haarlem een andere afspraak
worden ingepland. Eventuele kosten voor het
reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor
rekening van de cliënt.

5.7. Kindercoach Haarlem is verplicht tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
de (behandel)overeenkomst tussen de cliënt en
Kindercoach Haarlem tijdens de samenwerking of uit
andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als
vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven
van redelijkheid en billijkheid.

Echter heeft Kindercoach Haarlem een meldplicht bij
signalen van huiselijk geweld/kindermishandeling en mag
informatie – zo nodig zonder toestemming van de cliënt –
aan de desbetreffende instanties verstrekken zonder dat
hierdoor een conflict van plichten ontstaat.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE
CLIËNT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De cliënt dient zich in beginsel te houden aan de in
deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders
overeengekomen.

6.2. De cliënt dient Kindercoach Haarlem te voorzien van
alle juiste gegevens waarvan de cliënt redelijkerwijs kan
voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste
uitvoering van de (behandel)overeenkomst. De cliënt is in
ieder geval verplicht Kindercoach Haarlem onverwijld op
de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten
stellen door een derde, van wijzigingen in
persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige
informatie waar Kindercoach Haarlem om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de
uitvoering van de (behandel)overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Kindercoach Haarlem zijn
verstrekt, heeft Kindercoach Haarlem het recht de
uitvoering van de (behandel)overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten aan de cliënt in rekening te brengen.

6.4. De cliënt stelt Kindercoach Haarlem steeds
onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen
in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar
bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Kindercoach Haarlem
geleverde diensten en/of producten dient de cliënt deze
klachten kenbaar te maken aan Kindercoach Haarlem
binnen 7 dagen na levering van de dienst. Indien de
klacht niet naar tevredenheid van de cliënt is opgelost,
kan de cliënt zich binnen 60 dagen na volledige afronding
van de opdracht of het traject richten tot de
klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie SCAG en
daar een klacht indienen onder vermelding van het
lidnummer 11780. De cliënt vrijwaart Kindercoach
Haarlem één jaar na levering van alle diensten van alle
juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten
en/of producten.

6.6. De cliënt dient zelf reservekopieën te maken van alle
materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die
Kindercoach Haarlem nodig heeft voor de uitvoering van
de (behandel)overeenkomst. Bij verlies van deze
materialen/gegevens is Kindercoach Haarlem niet
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Kindercoach Haarlem inloggegevens aan de
cliënt verstrekt dan is de cliënt verantwoordelijk voor
deze gegevens. Kindercoach Haarlem is niet aansprakelijk
voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag
erop vertrouwen dat de cliënt degene is die inlogt door
middel van de aan de cliënt verstrekte inloggegevens.

6.8. De cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
(behandel)overeenkomst tussen de cliënt en Kindercoach
Haarlem tijdens de samenwerking of uit andere bron
hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk
aangemerkt wanneer dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere cliënt kan een
(behandel)overeenkomst die betrekking heeft op het
afnemen van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf
van redenen ontbinden. Kindercoach Haarlem mag
vragen naar de reden van herroeping, maar mag de cliënt
niet verplichten tot het geven van de redenen van
ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de
dag nadat de cliënt de dienst heeft afgenomen.

6.11. Indien de cliënt gebruik maakt van het
herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de
bedenktermijn aan Kindercoach Haarlem.

6.12. Als de cliënt gebruik maakt van het
herroepingsrecht, worden alle aanvullende
(behandel)overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
De cliënt blijft te allen tijde gehouden de reeds
uitgevoerde werkzaamheden naar ratio te voldoen.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de cliënt.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale
producten, waaronder een training of online cursus, te
ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van
de digitale producten krijgt de cliënt toegang tot zijn/haar
aankoop. De cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij
hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken
van bedenktijd en het recht de overeenkomst te
herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Kindercoach Haarlem te hanteren
startdatum varieert per opdracht en wordt in overleg met
de cliënt vastgesteld. De door Kindercoach Haarlem
opgegeven levering van de diensten begint na
totstandkoming van de (behandel)overeenkomst en na
ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen
van de cliënt. De online training wordt direct aan de klant
geleverd na betaling van de factuur of de online
bestelling.

7.2. Een door Kindercoach Haarlem vastgestelde
startdatum kan nimmer als fatale termijn beschouwd
worden. Door het enkele overschrijden van een
startdatum raakt Kindercoach Haarlem niet van
rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de startdatum met meer dan
30 dagen, komt de cliënt de bevoegdheid tot ontbinding
van de (behandel)overeenkomst slechts toe indien
Kindercoach Haarlem, na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering
van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
(behandel)overeenkomst.

7.4. De cliënt is gehouden datgene te doen wat nodig is
om een tijdige levering door Kindercoach Haarlem
mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige,
correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals
bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Kindercoach Haarlem zal,
behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Kindercoach Haarlem geleverde zaken een keer aan de
cliënt zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de cliënt vangt aan op
de dag waarop de (behandel)overeenkomst tot stand
komt.

8.2. Alle door Kindercoach Haarlem verzonden facturen
dienen door de cliënt binnen 14 dagen betaald te
worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Kindercoach Haarlem biedt de mogelijkheid om de
geleverde diensten maandelijks achteraf te betalen.

8.3. Indien de cliënt niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting voldoet is de cliënt van rechtswege
in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig
is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Kindercoach
Haarlem besluiten haar werkzaamheden (tijdelijk) stil te
leggen tot het moment van betaling. Indien een niet
tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Kindercoach
Haarlem besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de cliënt, naast het
verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke
(handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van
het factuurbedrag met een minimum van €40,- excl. BTW
bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten,
deurwaarders, incassobureaus en de eventuele
gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het
gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel
beslag op vermogensbestanddelen van de cliënt wordt
gelegd, de cliënt overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Kindercoach Haarlem
voorts het recht uitvoering van de
(behandel)overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd
gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke
interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht
op vergoeding van schade voor de cliënt die hierdoor
mocht ontstaan.

8.8. De cliënt gaat er mee akkoord dat Kindercoach
Haarlem elektronisch factureert. Indien de cliënt een
factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt
Kindercoach Haarlem zich het recht om hiervoor
meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De cliënt kan bezwaren tegen de door Kindercoach
Haarlem verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan Kindercoach Haarlem
kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal
Kindercoach Haarlem een onderzoek instellen naar de
juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen
verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van
de cliënt niet op.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM &
INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het
kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking
gestelde documentatie, adviezen,
behandelovereenkomst, cursus, training, werkboeken,
templates, opdrachten alsmede voorbereidend materiaal
daarvan berusten uitsluitend bij Kindercoach Haarlem
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Kindercoach Haarlem geleverde producten
mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden
verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet
uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van
Kindercoach Haarlem en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële
eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan
om de website of enig gedeelte daarvan te
verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen
zonder toestemming van Kindercoach Haarlem.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen
op door Kindercoach Haarlem ontwikkelde
voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven
exclusieve eigendom van Kindercoach Haarlem, tenzij de
rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Kindercoach Haarlem is niet verantwoordelijk voor
enige informatie/content die de cliënt op de servers van
Kindercoach Haarlem plaatst. Indien de door de cliënt
geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk
maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en
regelgeving zal de cliënt Kindercoach Haarlem vrijwaren
van enige aanspraken op schadevergoeding die derden
mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de
cliënt.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en
artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Kindercoach Haarlem recht op een
vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door
haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke
vorm van gebruik zonder het recht op enige
schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere (behandel)overeenkomst tussen
Kindercoach Haarlem en de cliënt is te typeren als een
inspanningsovereenkomst waarbij Kindercoach Haarlem
gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste
kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige
vakmanschap (vanuit de voor de kindercoach geldende
standaard (beroepscode VIT en RBCZ). Kindercoach
Haarlem kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. De cliënt is en blijft te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen
zoals opgedaan tijdens de diensten en/of online training.

10.3. De inhoud van de diensten en/of online training zijn
niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een
huisarts of medisch specialist. Het gebruik van traject en
eventuele beslissingen die genomen worden naar
aanleiding van de sessie, is voor eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt. Kindercoach Haarlem
aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

10.4. Indien Kindercoach Haarlem onverhoopt hetgeen
bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de
voor die (behandel)overeenkomst bedongen prijs (excl.
BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,= en in ieder
geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat
de verzekeraar in het betreffende geval aan Kindercoach
Haarlem uitkeert. Wanneer sprake is van een
duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt
tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de laatst betaalde factuur door de cliënt.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Kindercoach Haarlem
dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder
directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Kindercoach Haarlem
aan de (behandel)overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zover deze aan
Kindercoach Haarlem toegerekend kunnen
worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de cliënt
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in dit
artikel.

10.6. Kindercoach Haarlem sluit iedere aansprakelijkheid
uit voor indirecte schade die geleden wordt door het
gebruik van door Kindercoach Haarlem geleverde
diensten en/of producten, met uitzondering van situaties
waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van
Kindercoach Haarlem.

10.7. Kindercoach Haarlem is in ieder geval nimmer
aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde
winst en voor schade ontstaan door verlies van
datagegevens bij het uitvoeren van de
(behandel)overeenkomst.

10.8. De cliënt vrijwaart Kindercoach Haarlem voor alle
aanspraken op schadevergoeding die derden mochten
doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig
gebruik van de aan contractant geleverde producten en
diensten van Kindercoach Haarlem.

10.9. In geval van klachten rondom psychotische
symptomen, (complex)trauma, suïcide, automutilatie,
geweld, (seksueel)misbruik, verslaving,
persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen en
complexe multiproblematiek adviseert/verwijst
Kindercoach Haarlem de cliënt naar specialistische
medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk
worden gesteld voor enige gevolgen van het niet
opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit
bekend is bij Kindercoach Haarlem zal ook altijd
geadviseerd worden via de huisarts of GGZ hulp te
zoeken of middels een integrale aanpak samen te werken
met andere zorginstellingen of disciplines.

10.10. Indien de cliënt te maken heeft met
psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek
wordt de cliënt geacht deze klachten eerst met behulp
van behandelingen in de GGZ op te lossen.
Indien de cliënt toch start met de
behandelovereenkomst, het traject en/of programma,
wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld
(para)medisch arts of behandelaar te bespreken.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN
OVERMACHT
11.1. Kindercoach Haarlem is niet gehouden aan haar
verplichtingen uit de (behandel)overeenkomst indien
nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien
de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft
voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de
(behandel)overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds
ingevolge de (behandel)overeenkomst gepresteerd is,
wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Kindercoach Haarlem is bij haar activiteiten
afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties
van derden, waar Kindercoach Haarlem weinig of geen
invloed op kan uitoefenen. Kindercoach Haarlem kan
derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld
worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een
situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een
derde partij met wie Kindercoach Haarlem een
(behandel)overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht
zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan elke van de wil van Kindercoach
Haarlem onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze
ten tijde van het tot stand komen van de
(behandel)overeenkomst reeds te voorzien – die
nakoming van de (behandel)overeenkomst blijvend of
tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt
begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van
personeel van Kindercoach Haarlem,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij
Kindercoach Haarlem, wanprestatie door leveranciers
van Kindercoach Haarlem waardoor Kindercoach Haarlem
haar verplichtingen jegens de cliënt niet (meer) kan
nakomen alsmede andere ernstige storingen in het
bedrijf van Kindercoach Haarlem of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Kindercoach Haarlem tevens
ter keuze het recht om de termijn van levering met de
duur der overmacht te verlengen of de
(behandel)overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd,
te ontbinden zonder dat Kindercoach Haarlem in welke
vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige
schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in
artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR (BEHANDEL)OVEREENKOMST EN
BEËINDIGING
12.1. De (behandel)overeenkomst wordt aangegaan voor
bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere
afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de
(behandel)overeenkomst door de cliënt is uitgesloten,
onverminderd het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de cliënt als Kindercoach
Haarlem, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
(behandel)overeenkomst slechts toe indien de andere
partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke
termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de
(behandel)overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3
kan Kindercoach Haarlem de (behandel)overeenkomst
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen
indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in
ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan de cliënt (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;
• ten aanzien van de cliënt faillissement wordt
aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat de cliënt niet aan
zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging
van de (behandel)overeenkomst kan voldoen;
• de cliënt handelt in strijd met de openbare
orde of de goede zeden, of enige uit de
(behandel)overeenkomst met Kindercoach
Haarlem voortvloeiende verplichting;
• dat naar mening van Kindercoach Haarlem het
beste lijkt gezien de omstandigheden van het
kind, altijd in overleg met cliënt of het kind
(afhankelijk van de leeftijd);
• de cliënt inbreuk maakt op rechten van derden;
• de cliënt handelt in strijd met redelijke
richtlijnen of aanwijzingen van Kindercoach
Haarlem;
• de cliënt niet reageert op correspondentie per
e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan
niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Kindercoach Haarlem zal wegens een beëindiging, zoals
bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.

12.5. Indien de cliënt op het moment van de ontbinding
als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter
uitvoering van de (behandel)overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn. Bedragen die Kindercoach Haarlem
vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de
(behandel)overeenkomst heeft verricht of geleverd,
blijven met inachtneming van het in de vorige volzin
bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Kindercoach Haarlem behoudt het recht om haar
algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds
bestaande (behandel)overeenkomsten. Indien
Kindercoach Haarlem overgaat tot wijziging van de
voorwaarden, stelt zij de cliënt hiervan op de hoogte. Het
staat de cliënt vervolgens vrij om de
(behandel)overeenkomst te ontbinden vanaf het
moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding
krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking
treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Kindercoach Haarlem zal bij de uitvoering van de
(behandel)overeenkomst zoveel mogelijk het in de
offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.
Indien naar oordeel van de cliënt de geleverde resultaten
niet overeenkomen met het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat, zullen de cliënt en
Kindercoach Haarlem in overleg treden om het geleverde
alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1,
zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat
artikel (behandel)overeenkomstig het normale tarief van
Kindercoach Haarlem worden gefactureerd aan de cliënt,
tenzij de cliënt naar inziens van Kindercoach Haarlem
aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het
resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van
de (behandel)overeenkomst aan de kant van Kindercoach
Haarlem.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid
van de door Kindercoach Haarlem te leveren diensten
en/of producten voor rekening komt van Kindercoach
Haarlem, heeft de cliënt geen recht op schadevergoeding
of ontbinding van de (behandel)overeenkomst,
behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1. Er is door de cliënt geen enkel recht of verplichting
te ontleden aan de diensten van Kindercoach Haarlem en
ieder handelen van de cliënt is voor zijn eigen rekening
en risico. Kindercoach Haarlem aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de wijze waarop de cliënt de aan
hem/haar gedoceerde wijze en methode van
Kindercoach Haarlem in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.2. Kindercoach Haarlem is gerechtigd, indien de cliënt
in gebreke is met het nakomen van de
betalingsverplichting jegens Kindercoach Haarlem, het
recht op deelname op te schorten totdat de cliënt aan
zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.3. Indien de cliënt over gaat tot annulering van de
overeengekomen sessie, is de cliënt gehouden tot het
betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
• annulering binnen 24 uur voor de sessie of
wanneer de cliënt niet op het overeengekomen
tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van
het overeengekomen bedrag in rekening
gebracht worden, dan wel wordt de
behandeling bij een traject als uitgevoerd
aangemerkt.

14.4. Kindercoach Haarlem is niet aansprakelijk voor de
eventuele gevolgen van het ondergaan van de diensten
en/of de online training. Kindercoach Haarlem behoudt
zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact
is geweest met een medisch specialist of arts. Het
ondergaan van de sessies vallen volledig onder het eigen
risico van de cliënt.

14.5. Kindercoach Haarlem voert haar diensten uit in
overeenstemming met de eisen van de WKKGZ, dan wel
de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht
zich gebonden aan de verbonden beroepsregels en
tuchtrechtspraak.

14.6. Kindercoach Haarlem is tevens lid van de VIT onder
nummer 680.21.A, van de RBCZ onder nummer 409182R
en de AGB onder nummer 90-055604 en 90-046994.

14.7. Kindercoach Haarlem spant zich in om te zorgen dat
de cliënt gebruik kan maken van het platform waarop de
content van het online programma beschikbaar is.
Kindercoach Haarlem verschaft echter geen enkele
garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik
geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid
voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

14.8. De cliënt kan van de mogelijkheid gebruik maken
berichten te versturen naar andere deelnemers van een
van de programma’s van Kindercoach Haarlem. De cliënt
is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de
berichten die worden verstuurd. Berichten die de cliënt
binnen het platform verstuurt, mogen geen
discriminerende, pornografische, beledigende of
bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de
wet overtreden. Kindercoach Haarlem is te allen tijde
gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te
verwijderen of te wijzigen en de cliënt van het platform
groep te verwijderen.

14.9. De inhoud van de sessies, online content, het
programma en of trajecten welke door Kindercoach
Haarlem worden aangeboden kunnen tijdens de duur van
de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.10. De door Kindercoach Haarlem aan de cliënt
verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten
mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.11. Na het einde van de online cursus/training
behoudt de cliënt beperkt het recht om in te loggen op
de online leeromgeving, Kindercoach Haarlem geeft in
het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft.
Kindercoach Haarlem streeft ernaar al het materiaal
online te houden. Indien Kindercoach Haarlem besluit
materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere
website, stelt Kindercoach Haarlem de cliënt hier drie
maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel
verwijdering via het bij Kindercoach Haarlem meest
recente bekende e-mailadres op de hoogte. De cliënt is
zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk
downloaden van bestanden.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN 1-OP-1
BEGELEIDING
15.1. De cliënt heeft Kindercoach Haarlem gevraagd om
zijn/haar zoon/dochter individueel te begeleiden.

15.2. Tijdens die begeleiding zal Kindercoach Haarlem
ondersteuning bieden bij begeleiding, (opvoed-
)ondersteuning, behandeling, coaching en/of diagnostiek.
Tevens biedt Kindercoach Haarlem ondersteuning aan de
cliënt ten aanzien van de hulpvraag betreffende het kind.

15.3. Kindercoach Haarlem behoudt zich het recht voor
het opgebouwde dossier en de behandelovereenkomst in
te zien en waar nodig te corrigeren of verwijderen.
Kindercoach Haarlem zal binnen vijftien jaar na het
afronden van een traject het dossier uit haar
administratie halen.

15.4. Kindercoach Haarlem is bij het uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig.
Kindercoach Haarlem verricht de overeengekomen
werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of
leiding van de cliënt. In geval van samenwerking met
derden zal Kindercoach Haarlem dit afstemmen met de
betreffende partij.

15.5. Kindercoach Haarlem houdt de cliënt op de hoogte
over het verloop van de werkzaamheden en zal
overdrachten en verslagen ter beschikking stellen
wanneer deze vereist zijn bij een oudergesprek,
(multidisciplinair)overleg met betrokken ketenpartners
en/of cliëntsysteem.

15.6. Kindercoach Haarlem zal enkel en alleen, indien
tijdig overeengekomen, beschikbaar zijn voor haar
diensten in de vakanties.

15.7. In het belang van het kind kan het nodig zijn dat
Kindercoach Haarlem informatie opvraagt bij derden
zoals de huisarts, specialist of de school. Indien
Kindercoach Haarlem van mening is dat dit voor het kind
noodzakelijk is, zal Kindercoach Haarlem voorafgaand
toestemming vragen aan de gezaghebbende ouders én
het kind ingeval deze twaalf jaar of ouder is.

15.8. Indien Kindercoach Haarlem van mening is dat de
gespreksverslagen aan derden dienen te worden
toegezonden, zal Kindercoach Haarlem voorafgaand
toestemming vragen aan de gezaghebbende ouders én
het kind ingeval deze twaalf jaar of ouder is.

15.9. Kindercoach Haarlem behoudt zich het recht voor
coaching gesprekken op video op te nemen, ten behoeve
van de therapie. De opnamen blijven eigendom van
Kindercoach Haarlem en kunnen worden ingezet voor
supervisie/intervisie.

15.10. Kindercoach Haarlem is gehouden aan de
wettelijke vereisten dat voor kinderen onder de zestien
een handtekening vereist is van beide gezaghebbende
ouders alvorens de therapie kan starten.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK
RECHT
16.1. Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Kindercoach Haarlem
en de cliënt in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de cliënt in zijn opdracht bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor
Kindercoach Haarlem alleen bindend indien en voor
zover deze door Kindercoach Haarlem uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Kindercoach Haarlem op eigen initiatief ten
gunste van de cliënt afwijkt van de Algemene
Voorwaarden, kunnen daar door de cliënt nimmer enige
rechten aan ontleend worden.

16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
cliënt zijn niet van toepassing.

16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een
(behandel)overeenkomst kunnen slechts door de cliënt
op een derden worden overgedragen indien Kindercoach
Haarlem hier schriftelijk toestemming voor heeft
gegeven.

16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kindercoach
Haarlem partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

16.7. De cliënt en Kindercoach Haarlem zullen eventuele
geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen
proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de
rechter.

16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders
bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het
Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te
nemen van geschillen tussen Kindercoach Haarlem en de
cliënt.

 

versie: maart 2022